Vandaag besteld = Vandaag verstuurd.

Winkelwagen

Account

Afrekenen

Dutch NL English EN

Dutch NL English EN

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Layana Couture.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die Layana Couture hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die Layana Couture hanteert voor de producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Layana Couture ten allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Layana Couture niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen, dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Layana Couture.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Layana Couture zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Layana Couture op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Layana Couture, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Layana Couture te betalen.

 

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is Layana Couture gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

Layana Couture roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Layana Couture, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

-het product niet is gebruikt
-het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
-het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
-de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 7 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
-op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
-De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Layanacouture@hotmail.com.
-De consument is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Layana Couture, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
-De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.
Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Layana Couture deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Layana Couture heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
-Layana Couture kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Layana Couture heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
-De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Layana Couture.
-Layana Couture is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Layana Couture te verrekenen met een vordering op Layana Couture.

Eigendomsvoorbehoud
-Layana Couture blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Layana Couture op grond van wat voor met Layana Couture gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Layana Couture zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

-Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

-Indien Layana Couture een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Layana Couture het recht om schadevergoeding, gederfde winst en schadeloosstelling te vorderen.

Levering
-Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
-Levering vindt plaats bij Layana Couture, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
-Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
-Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Layana Couture het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Layana Couture kan tegenwerpen.

Levertijd
-De door Layana Couture opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

-De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Layana Couture.

-Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Layana Couture niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
-Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
Als de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Layana Couture niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Als de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Layana Couture, bij gebreke waarvan Layana Couture niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
-Als de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
-Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen
-Ruilen is alleen mogelijk voor artikelen die online gekocht zijn en aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-Ruilen is alleen mogelijk voor producten die online zijn aangeschaft en vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
-het product wordt teruggestuurd of naar de winkel gebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes en het product is nog niet gebruikt

Vrijwaring
De klant vrijwaart Layana Couture tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Layana Couture geleverde producten en/of diensten.

Klachten
-De klant dient een door Layana Couture geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Layana Couture daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Layana Couture in staat is hierop adequaat te reageren.

-De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

-Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Layana Couture gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
-De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Layana Couture.

-Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Layana Couture ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
-Als Layana Couture een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Layana Couture verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Layana Couture
Layana Couture is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Layana couture aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Layana couture is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Layana Couture aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Layana couture vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Layana Couture toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Layana Couture niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Layana Couture in verzuim is.

Layana Couture heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Layana Couture kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Layana Couture in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Layana Couture kan worden toegerekend in een van de wil van Layana Couture onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Layana Couture kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Layana Couture 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Layana Couture is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

 

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
Layana Couture is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Layana Couture zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Layana Couture.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Layana Couture bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Layana Couture is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Online aankopen retourneren
Item(s) die online aangeschaft zijn kun je binnen 7 dagen mits het item ongedragen, ongewassen en onbeschadigd is na ontvangst van je bestelling retourneren op eigen kosten en in de originele verpakking naar het bovenstaand adres. Daarnaast mag er geen make-up op zitten en dienen de labels nog aan het item bevestigd te zijn. Mochten wij een item retour ontvangen die hier niet aan voldoet, dan kunnen we deze helaas niet retour accepteren. Uiteraard mag je het item weer op komen halen in onze winkel in Utrecht of zullen we opnieuw verzendkosten in rekening brengen om het item naar je terug te sturen.

Vooraf aan het retourneren graag een email sturen met je volledige naam en adresgegevens en graag de track&trace, zodat we weten dat je pakketje onderweg is. Kom je langs in onze winkel om je item te retouneren zal het bedrag binnen 14 dagen gestort worden op je rekening. Wanneer je je retour opstuurt, bewaar dan altijd je Track&Trace bonnetje totdat je retour verwerkt is.

Als wij jouw retour hebben ontvangen zullen wij het bedrag binnen 14 werkdagen terugstorten op jouw rekeningnummer waarmee jij je order hebt betaald. Je kunt dan het geld binnen die 14 werkdagen verwachten op je rekening. Als je voor achteraf betalen (Klarna) gekozen hebt, zullen wij het proces stopzetten (als je alles terug hebt gestuurd) of het bedrag aanpassen (als je een gedeelte hebt geretourneerd). Let op verzendkosten blijven staan en dien je te voldoen aan Klarna.

Klarna– Achteraf betalen
Klarna voert voor Layana Couture het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van Klarna. Met de Klarna App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn Klarna kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. Klarna houd je op de hoogte via push notificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met Klarna niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode.

Winkel aankopen
Item(s) die in de winkel zijn aangeschaft kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

Retourvoorwaarden
-De kosten van retourzending zijn voor de klant.
-Het artikel mag niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn. De labels dienen aan het artikel bevestigd te zijn.
-Pas op met make-up: een artikel met make-up vlekken wordt niet retour genomen.
-Bestellingen die buiten de retourtijd van 7 dagen na ontvangst van de bestelling vallen worden niet retour genomen.
-Er wordt geen was garantie gegeven. Ontstaan er problemen na het wassen deze zijn op eigen verantwoordelijkheid.